ATELIER36   painting classes in English

schilderen met passie
 

Schildercursussen en schilder-workshops in het centrum van Eindhoven. Een aantal jaren geef ik hierin al lessen op diverse locaties en heb ik ervaring in het geven van gastlessen. 
In Atelier36 werk ik zelf ook als beeldend kunstenaar. 
Zin om bij de "kunstenaar thuis" een schildercursus of een workshop te doen? Kies uit onderstaande mogelijkheden of neem contact op.

CURSUS
COURSE

PAINTING CLASS ENGLISH SPOKEN

Wil je je passie vinden in schilderen, je vaardigheden vergroten of je eigen stijl ontdekken en ontwikkelen? Dat kan in Atelier36. Er wordt gewerkt in kleine groepen tot maximaal 10 personen, onder mijn persoonlijke begeleiding. Je kunt doordeweeks wekelijks het hele jaar door komen steeds in een blok van 10x. Op zaterdagochtend is de cursus óm de week. De cursussen duren 2 1/2 uur. Materiaal als verf, krijt, papier en karton is inbegrepen. Wel neem je je eigen penselen mee en reinigt deze thuis.

● Do you want to find your passion in painting, improve your painting skills or discover and develop your personal style? You can do it all at Atelier36. Classes consist of small groups, with a maximum of 10 people, under my personal supervision. You are welcome every week throughout the year, still in a serie of 10x. On Saturday mornings the classes will take place every other week. The duration of a session is two and half hours. Inclusive the materials like paint, crayons, paper and board. You have to bring your own brushes and clean them at home


Iedere week schilderen; theorie & praktijk. Soms wat theorie en altijd schilderen! Al schilderend en onderzoekend ga je aan de slag met o.a. toonwaarden (foto hiernaast), kleur, portret, abstraheren, schilderen zoals de Oude Meesters dat deden met onderschildering en opschilderen. Ook is er doorlopend de mogelijkheid om een eigen project te starten waarin ik je begeleid. Je kunt dan bv het geleerde gericht in een eigen idee/schildering gaan gebruiken, maar je kunt natuurijk ook juist iets heel anders gaan doen of onderzoeken!

● Painting every week; theory & practice. There will be some theory and  there will be painting, always! While painting and experimenting you learn about multiple subjects. These include amongst others: values (see picture in the left), colours, portraits and abstraction, paint like the old masters with underpainting and coloured layers. At anytime you can start a personal project, with my supervision. During these projects you can practice ,... or do something entirely different of course!

Courses on / Cursussen zijn op:

● Monday morning, 9.30-12.00 ● MIXED LANGUAGE 
● Maandagochtend, 9.30-12.00 ● Tweetalig, Ned&En 

● Monday evening, 19.30-22.00 ● ENGLISH SPOKEN 
● Maandagavond, 19.30-22.00 ● ENGELS

● Tuesday evening, 19.30-22.00 ● MIXED LANGUAGE
● Dinsdagavond, 19.30-22.00 ● Tweetalig, Ned&Eng

● Thursday evening, 19.30-22.00 ● MIXED LANGUAGE
● Donderdagavond, 19.30-22.00 ● Tweetalig, Ned&Eng

● Saturday morning, every other week, 9.00-11.30;
MIXED LANGUAGE
● Zaterdagochtend, om de week, 9.00-11.30;
Tweetalig, Ned&Eng,

● Ander tijdstip? Neem contact op
● ANOTHER TIME? CONTACT ME

Price:
• Serie of 10x €315,-

Prijs:
• Blok van 10x €315,-

WORKSHOP KLEUR (be)KENNEN

Wat is kleur, hoe werkt de kleurencirkel, hoe meng je de goede kleur, hoe maak je huidskleur, of een mooi zwart zonder zwarte verf uit een tube te gebruiken, wat zijn complementaire kleuren, wat zijn warme en koele kleuren, hoe werkt licht en schaduw? Allerlei kleur-aspecten die meewerken in een schilderij. Leer hierover in deze workshop en gebruik ze in jouw volgend schilderij, sturend en bewust. Veel interessante info, maar vooral ook doen! Op het eind van de dag heb je de opgedane kennis en oefeningen verwerkt in een handig naslag-boekje.

In twee delen:
- Momenteel geen workshops. Ben je geïnteresseerd in deze workshop voor een groep deelnemers, neem contact met me op.In een keer:
- Momenteel geen workshops. Ben je geïnteresseerd in deze workshop voor een groep deelnemers, neem contact met me op.
Steeds inclusief materialen en werkboekje, koffie, lekkers en/of lunch


Prijs: €95,-
WORKSHOP
PORTRET (g)EEN GEZICHT / FACE IT


WORKSHOP FACE IT   English spoken


WORKSHOP PORTRET (g)EEN GEZICHT

Op verschillende wijzes ga je portretten maken. Startend met blinde lijnen en toevallige vlakken, die jij met verf verder uitwerkt tot een portret. Maar ook met de basbale werkwijze van licht en donker ga je aan de slag. Hiermee schilder je al doende een portret;  jouw portret, klassiek, modern? Schilderen met lijnen, vlakken, kleuren, licht en schaduw, 


Momenteel geen workshops. Ben je geïnteresseerd in deze workshop voor een groep deelnemers, neem contact met me op.● WORKSHOP FACE IT  English spoken

Painting portraits in different styles and methods. You start with blind contoures and coincidental planes, which you then shape into a portrait. You will also be working with the basic method of light and dark. With this, you will be painting a portrait while learning; your portrait, classic or modern? Painting with lines, planes, colours, light and shadow. Again and again you create a unique and special portrait!


- At the moment no workshops. When you are interested in this workshop with a group, please contact me.


Prijs/Price: €95,-

Inclusief materialen, koffie en lunch. 

WERK VAN CURSISTEN
STUDENTS' WORKCONTACT FORMULIER
voor inschrijven cursus of workshop
en voor een vraag
SUBSCRIBE PAINTINGCLASS OR WORKSHOP OR QUESTION

EIGEN WERK

Van Afke Schenkelaars 
e-art

EIGEN WERK

Van Afke Schenkelaars
paintALGEMENE VOORWAARDEN ATELIER36


English below


Als u zich opgeeft voor een cursus of workshop bij Atelier36 gelden de volgende algemene voorwaarden.

 

Definities

Cursus: een reeks van tien (10) lessen.

Les: een bijeenkomst onder begeleiding van de Atelier36 docent van 2,5 uur.

Feestdagen: Atelier36 onderkent de volgende feestdagen waarop geen les wordt gegeven, tenzij anders overeengekomen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Oudjaarsdag.

Vakantieperioden: Atelier36 hanteert de volgende vakantieperioden waarin geen les wordt gegeven: de maanden juli en augustus (zomervakantie) en drie (3) weken in de Kerstperiode (eind december en/of begin januari).

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Atelier36 en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, workshops en andere vormen van samenwerking in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Atelier36 en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Atelier 36 en opdrachtgever/cursist komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van Atelier36aan de cursist na een (telefonische) aanmelding.

 

Artikel 3. Annulering en annuleringskosten

De cursist/opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren voordat de cursus begint. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Atelier36. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 

- Bij annulering meer dan 4 weken voor het begin van de cursus dan bedragen de kosten voor cursist 10% van cursuskosten

- Bij annulering minder dan 4 weken voor het begin van de cursus dan bedragen de kosten voor cursist 10o% van cursuskosten


Bij verhindering mag nooit een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. 

 

Artikel 4. Looptijd

Atelier36 biedt cursussen aan in pakketten van tien (10) lessen. Deze tien (10) lessen dienen door de cursist binnen elf (11) achtereenvolgende weken te worden genuttigd. Eventuele verstoringen in de looptijd als gevolg van ziekte van de docent, vakantieperioden, Nederlandse feestdagen, persoonlijke omstandigheden of overmacht van de docent zijn aanleiding voor verlenging van de cursus looptijd, indien redelijkerwijs mogelijk. De lessen op Zaterdag, welke om de week plaatsvinden, hebben een looptijd van tweeenwintig (22) weken.

Vakanties of persoonlijke omstandigheden van de cursist zijn nooit aanleiding tot verlenging van de looptijd.

 

Atelier36 is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de geplande les of workshop te annuleren. Mocht een les of workshop geen doorgang vinden, dan kan enkel en alleen de gedupeerde cursist(en) deze les later inhalen. 

 

Artikel 5. Annulering door Atelier36

Atelier36 kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Cursist/opdrachtgever krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

 

Artikel 6. Weigering

Atelier36 behoudt zich het recht voor om cursisten/opdrachtgevers zonder opgaaf van reden te weigeren van (verdere) deelname aan een cursus. In een dergelijk geval wordt het resterende cursusgeld terugbetaald aan cursist/opdrachtgever.

 

Artikel 7. Prijs

De prijzen voor cursussen in het aanbod zijn onder voorbehoud. Atelier36 heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

 

Artikel 8. Facturatie

Een factuur wordt indien mogelijk ongeveer 14 dagen voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, kan het recht op deelname aan de cursus worden opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

 

Artikel 9. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Atelier36 overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van cursist/opdrachtgever.

 

Artikel 10. Publicatie van werken

Door deelname aan een cursus of workshop van Atelier36 geeft de cursist/opdrachtgever toestemming aan Atelier36 voor het publiceren van beeldmateriaal van zijn/haar schilderwerk op (sociale) media voor marketingdoeleinden. Voor meer informatie over hoe Atelier36 omgaat met uw persoonsgegevens, zie het Atelier36 Privacy Statement.

 

Artikel 11. Persoonlijke eigendommen

Atelier36 stelt zich niet aansprakelijk voor geleden letsel en gevolgschade alsmede materiële schade tijdens of na de workshop zoals vermissing, beschadiging en/of verfvlekken of schade aan persoonlijke voorwerpen, kleding of meegebrachte bezittingen.

 

Artikel 12. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Atelier36 uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Atelier36, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Atelier36 mag de cursist/opdrachtgever geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Atelier36 heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is onverminderd van toepassing op alle uit de tussen Atelier36 en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen; ook wanneer de cursist/opdrachtgever in het buitenland woonachtig of gevestigd is. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in ‘s Hertogenbosch.
TERMS AND CONDITIONS ATELIER36

 

If you register for a course or workshop at Atelier36 the following terms and conditions apply.

 

Definitions

Course: a series of ten (10) lessons.

Lesson: a meeting under supervision of the Atelier36 teacher of 2.5 hours.

Holidays: Atelier36 recognizes the following holidays on which no lessons are given, unless otherwise agreed: New Year's Day, Easter Monday, Ascension Day, Whit Monday, Christmas Day, Boxing Day and December 31st.

Vacation periods: Atelier36 maintains the following vacation periods in which no lessons are given: the months of July and August (summer vacations) and three (3) weeks in the Christmas period (late December and/or early January).

 

Article 1. Applicability

These conditions apply to all agreements between Atelier36 and a client/course participant concerning courses, workshopsand other forms of cooperation in the broadest sense of the word, hereafter called course.

Deviations from these conditions are only possible if Atelier36 and client/course participant have agreed in writing.

 

Article 2. Realization

The agreement between Atelier36 and client/course participant comes about by a written confirmation of Atelier36 to the course participant after a (telephone) registration.

 

Article 3. Cancellation and cancellation costs

The course participant can cancel the course in writing before the course starts. Condition is that the cancellation is confirmed by Atelier36. The cancellation costs are as follows:

 

- When date cancellation is more than 4 weeks before the start of the course the fee for course participant is 10% of the course costs

- When date cancellation is less than 4 weeks before the start of the course the fee for course participant is 1o0% of the course costs


If a course participant is unable to attend, a substitute participant may never take the place of the registered course participant. 

 

Article 4. Course duration

Atelier36 offers courses in packages of ten (10) lessons. These ten (10) lessons must be consumed by the course participant within eleven (11) consecutive weeks. Any disruptions in the eleven-week term due to illness of the instructor, vacation periods, Dutch holidays, personal circumstances or force majeure of the instructor are grounds for extending the course term, if reasonably possible. Saturdays classes, which are every other week, have a twenty two (22)-week-term.

Vacations or personal circumstances of the course participant are never reason to extend the term.

 

Atelier36 is entitled to cancel the planned lesson or workshop in case of insufficient participants. If a lesson or workshop cannot take place, then only the aggrieved student(s) can catch up this lesson at a later time.

 

Article 5. Cancellation by Atelier36

Atelier36 can cancel the course without giving any reason. In such a case the course fee will be refunded to the course participant / client.

 

Article 6. Refusal

Atelier36 reserves the right to refuse course participants / clients of (further) participation in a course, without statement of reason. In such a case the remaining course fee will be refunded to the course participant / client.

 

Article 7. Price

The prices for courses in the offer are under reservation. Atelier36 retains the right to change prices of courses with motivation.

 

Article 8. Invoicing

An invoice is sent if possible approximately 14 days before the start of the course and must be paid in full before the start of the course, unless otherwise agreed in writing.

If at the start of the course the full course fee has not been paid, the right to participate in the course may be suspended until the full course fee has been paid. The payment obligation remains in full force and effect.

 

Article 9. Collection

Payment of the course fees must be made within 14 days of the invoice date. If the payment obligation is not met, Atelier36 can proceed to judicial or extrajudicial collection. The costs are at the expense of the course participant / client.

 

Article 10. Publication of works

By participating in a course or workshop of Atelier36 the student/client gives permission to Atelier36 to publish visual material of his/her painting on (social) media for marketing purposes. For more information about how Atelier36 handles your personal data, see the Atelier36 Privacy Statement.

 

Article 11. Personal properties

Atelier36 is not liable for suffered injury and consequential damages and material damage during or after the workshop such as loss, damage and / or paint stains or damage to personal items, clothing or belongings brought.


Article 12. Copyright

The copyright on brochures, texts and course material published by Atelier36 lies with Atelier36, unless this copyright has been transferred by means of a license form. Without express permission of Atelier36 the course participant / client may not publish data, in whole or in part, or extracts thereof, or reproduce them in any way whatsoever. Atelier36 has the copyright on reports, proposals and other documents which arise from its work.

 

Article 13. Applicable law and competent judge

Dutch law is fully applicable to all services, activities, general conditions and disputes resulting from the agreement between Atelier36 and client/course participant; also when the course participant/client lives or is established abroad. Disputes arising from this agreement will be submitted to the competent court in 's HertogenboschPRIVACY VERKLARING


English below


We vinden uw privacy erg belangrijk en zullen daarom te allen tijde zorgvuldig omgaan met de persoonlijke informatie die u, door het bezoeken van de website of het afnemen van een cursus of workshop aan ons versterkt.


Persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om de activiteiten van Atelier36 te kunnen uitvoeren.

De persoonlijke gegevens die wij van u krijgen worden door u verstrekt bij aanmelding of aanvraag voor activiteiten zoals cursussen of workshops. De persoonsgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk en onmisbaar bij het plannen en uitvoeren van deze activiteiten. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden versterkt.


Opgeslagen gegevens

Persoonlijke gegevens worden na het gebruik van de activiteit opgeslagen maar niet gebruikt voor acquisitie. Zoals wettelijk vastgesteld moet alle administratie 7 jaar, fiscale bewaarplicht, worden bewaard in opdracht van de belastingdienst.


Sociale media

Atelier36 maakt gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram en Pinterest en zal bij het plaatsen van berichten en foto’s, waarin deelnemers van de activiteiten herkenbaar in beeld zijn, altijd vooraf om toestemming vragen.

Mocht u, zonder weten of tegen uw zin, toch op sociale media of de website verschijnen heeft u het recht het bericht en/of foto te laten verwijderen. Stuur uw verzoek tot verwijdering dan naar afkeschenkelaars@atelier36.info. 


 PRIVACY STATEMENT


We value your privacy and will therefore at all times carefully handle the personal information that you, by visiting the website or taking a course or workshop, provide to us.


Personal data

We use your personal data only to be able to carry out the activities of Atelier36.

The personal data we receive from you are provided by you when you register or apply for activities such as courses or workshops. The personal data such as your name, address, e-mail address and telephone number are necessary and indispensable for the planning and execution of these activities. Your personal data will not be provided to third parties.


Stored Data

Personal data will be stored after the use of the activity but will not be used for acquisition. As stipulated by law, all records must be kept for 7 years, tax retention obligation, on behalf of the tax authorities.


Social media

Atelier36 uses social media such as Facebook, Instagram and Pinterest and will always ask for permission in advance when posting messages and photos, in which participants of the activities are recognizable in the picture.

Should you, without knowing or against your will, still appear on social media or the website you have the right to have the post and/or photo removed. Please send your request for removal to afkeschenkelaars@atelier36.info